Απόφαση Ο.Ε. για επιβεβαίωση ορθότητας αιτήματος προγραμματισμού προσλήψεων τακτικού προσωπικού Δήμου Λευκάδας, έτους 2022 – Αίτημα πλήρωσης θέσεων μόνιμου προσωπικού από επιλαχόντες της προκήρυξης 13Κ/2021 του ΑΣΕΠ, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 214/2022 (αριθμ. πρωτ. 20728/30.3.2022) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.

Αριθμός Απόφασης:

145

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

05/04/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: