Απόφαση Ο.Ε. για ματαίωση διαγωνιστικής διαδικασίας για την ανάδειξη αναδόχου του έργου με τίτλο: «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΕ ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», με προϋπολογισμό 1.362.903,23€ χωρίς ΦΠΑ, με αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 189082 και την δημιουργία μέσω ΕΣΗΔΗΣ νέου διαγωνισμού με νέα ημερομηνία δημοπράτησης με τους ίδιους όρους διακήρυξης της αριθ. 241/2022 απόφασης Ο.Ε. όπως τροποποιήθηκαν με την 349/2022 απόφαση της Ο.Ε.

Αριθμός Απόφασης:

450

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

23/08/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: