Απόφαση Ο.Ε. περί μετάθεσης της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας του ανοικτού διαγωνισμού για τη υπηρεσία ΚΟΠΗ ΧΟΡΤΩΝ ΣΤΑ ΟΔΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ, με εκτιμώμενη δαπάνη 59.996,16 € με το Φ.Π.Α.24%, της με αριθμ. 17683/29-07-2022/ΑΔΑΜ:22PROC011030699 διακήρυξης.

Αριθμός Απόφασης:

449

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

22/08/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: