Απόφαση Ο.Ε. για παράταση του συμβατικού χρόνου του ειδικού δεσμευμένου λογαριασμού στο πλαίσιο της χρηματοδότησης προγράμματος του Πράσινου Ταμείου με τίτλο «ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016» και ειδικότερα για τον Άξονα προτεραιότητας 4 «ΑΣΤΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΒΑΚ».

Αριθμός Απόφασης:

501

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

10/08/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: