Απόφαση Ο.Ε. για παράταση του συμβατικού χρόνου του ειδικού δεσμευμένου λογαριασμού στο πλαίσιο της χρηματοδότησης προγράμματος του Πράσινου Ταμείου με τίτλο «ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2018».

Αριθμός Απόφασης:

500

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

10/08/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: