Απόφαση Ο.Ε. για παροχή εντολής για άσκηση αναίρεσης και αίτησης αναστολής κατά της υπ’ αριθμ. Α315/2021 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πατρών – Τμήμα Γ’ Τριμελές, με αντίδικο την εταιρεία «Αφοί Σιβρή Ο.Ε.».

Αριθμός Απόφασης:

5

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

19/01/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: