Απόφαση Ο.Ε. για παροχή πληρεξουσιότητας για άσκηση προσφυγής κατά της υπ’ αριθμ. πρωτ. 7876/1224/31.01.2022 απόφασης επιβολής διοικητικού προστίμου στο Δήμο Λευκάδας, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 30 ν. 1650/1986, του κ. Αντιπεριφερειάρχη Ιονίων Νήσων

Αριθμός Απόφασης:

92

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

10/03/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: