Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης προσωρινής και οριστικής παραλαβής της προμήθειας ενός (1) ανοικτού ανατρεπόμενο φορτηγό με υδραυλικό γερανό και αρπάγη της με αριθμ. 24782 /13-7-2021/ΑΔΑΜ:21SYMV008943485 σύμβασης συνολικής δαπάνης 183.520,00€ με Φ.Π.Α.24%

Αριθμός Απόφασης:

91

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

10/03/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: