Απόφαση Ο.Ε. για προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 γ΄ του Ν.4412/2016 για την υλοποίηση του έργου: «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΧΑΡΑΔΙΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» προϋπολογισμού 19.215,00 Ευρώ(με ΦΠΑ 24%) και την συγκρότηση επιτροπής διαπραγμάτευσης.

Αριθμός Απόφασης:

296

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

03/06/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: