Απόφαση Ο.Ε για προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν. 4412/16 για την εκτέλεση του έργου "ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΣΤΟΥ" και συγκρότηση επιτροπής.

Αριθμός Απόφασης:

384

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

24/10/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: