Απόφαση Ο.Ε. για συμπλήρωση των άρθρων 8 , 10 , 22.Γ και 22.Δ της διακήρυξης που εγκρίθηκε με την αριθ. 326/2022 απόφαση Ο.Ε., μετά από την αριθ. πρωτ. 1981/30-08-2022 απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος Ιόνια Νησιά της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και τον καθορισμό της ημερομηνίας δημοπράτησης ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «Αποκατάσταση Παιδικών Χαρών Δήμου Λευκάδας», με προϋπολογισμό 220.500,00 €. με Φ.Π.Α..με Α/Α συστήματος 185044

Αριθμός Απόφασης:

465

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

06/09/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: