Απόφαση Ο. Ε. για συγκρότηση επιτροπής διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», με προϋπολογισμό 100.000,00 €. με Φ.Π.Α. με Α/Α συστήματος 190147.

Αριθμός Απόφασης:

371

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

04/07/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: