Απόφαση Ο.Ε. για συγκρότηση επιτροπής διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», με προϋπολογισμό 2.259.998,00 € με Φ.Π.Α.

Αριθμός Απόφασης:

134

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

11/04/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: