Απόφαση Ο.Ε. για συμμόρφωση με την υπ΄ αριθ. 802/2022 απόφαση της ΑΕΠΠ, που αφορά στην υπ΄αριθ. 116/2022 απόφαση της Ο.Ε. για έγκριση του πρακτικού της επιτροπής ηλεκτρονικού διαγωνισμού εξακρίβωσης κόστους του έργου: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» προϋπολογισμού 6.450.000,00€ με ΦΠΑ € και με Α/Α συστήματος 182918.

Αριθμός Απόφασης:

341

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

27/06/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: