Απόφαση Ο.Ε για σύνταξη έκθεσης και κατάρτισης ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης οικ. έτους 2021 του Δήμου Λευκάδας.

Αριθμός Απόφασης:

544

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

20/10/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: