Απόφαση Ο.Ε. για σύνταξη έκθεσης πεπραγμένων Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λευκάδας για το Α΄& το Β΄ εξάμηνο έτους 2021 σύμφωνα με τις δ/ξεις της παρ.3 του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020.

Αριθμός Απόφασης:

24

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

25/01/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: