Απόφαση Ο.Ε. για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα έως (8) μήνες για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών λόγω σεισμών, πλημμυρών, παγετών, πυρκαγιών κτλ, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 51 του Ν. 4940/2022.

Αριθμός Απόφασης:

385

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

21/07/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: