Απόφαση Ο.Ε. για τροποποίηση της αρ. 506/2020 (ΑΔΑ: Ψ33ΧΩΛΙ-Ι0Φ) απόφασής της στο σημείο που αφορά στην αλλαγή του κωδικού ΟΠΣ του έργου: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» & νέος ορισμός υπολόγου.

Αριθμός Απόφασης:

354

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

28/09/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: