Απόφαση Ο.Ε. περί αποδοχής χρηματοδότησης για την εκτέλεση του Υποέργου «α. Υποδομή δικτύου αποχέτευσης και εγκαταστάσεις λυμάτων (Ε.Ε.Λ.)» της Δράσης «Επεξεργασία και καθαρισμός αστικών λυμάτων περιβαλλοντικά ευαίσθητων οικισμών και εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων σε επιλεγμένες πόλεις» με αναγνωριστικό 16846, ενταγμένη στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5164462, ύψους 11.772.276,91€

Αριθμός Απόφασης:

151

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

25/04/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: