Απόφαση Ο.Ε. περί αποδοχής επιχορήγησης Δήμου Λευκάδας με το ποσό των 300.672,83€ για την αποπληρωμή υποχρεώσεων από διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις, σύμφωνα με την αριθμ.61363/21-09-2022 απόφαση Υπ.Εσ.

Αριθμός Απόφασης:

527

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

18/10/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: