Απόφαση Ο.Ε. περί αποδοχής πίστωσης για το υποέργο που αφορά στην επίβλεψη εργασιών εκσκαφής από αρχαιολόγο και τις απαραίτητες εργασίες διάσωσης σε περίπτωση ανακάλυψης ευρημάτων της Πράξης: «Κατασκευή περιφερειακής οδού πόλης Λευκάδας (πρώην ε.ε. 2021ΣΕ07100011)» με κωδικό ΟΠΣ 5181186 στο «ΤΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 2021-2025.

Αριθμός Απόφασης:

468

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

06/09/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: