Απόφαση Ο.Ε. περί άσκησης ή μη έφεσης κατά της κοινοποιηθείσας την 14-5-2022 υπ΄άριθ.30/2022 απόφασης του Ειρηνοδικείου Λευκάδας.

Αριθμός Απόφασης:

320

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

16/06/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: