Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης ανάθεσης για το υποέργο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ/ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ µε κωδ. ΟΠΣ:5004012 Α/Α 2της Πράξης «ΕΡΓΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ ΣΤΗ ΛΕΥΚΑ∆Α, συνολικού προϋπολογισµού 600.000,00€ µε Φ.Π.Α 24%, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέση ποιότητας – τιµής µε ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισµό, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισµού των όρων του διαγωνισµού. Ε

Αριθμός Απόφασης:

28

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

31/01/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: