Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης ανάθεσης ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ, με εκτιμώμενη αξία 1.000.000,00€ με το Φ.Π.Α.24% με ανοικτό ηλεκτρονικό διεθνή διαγωνισμό άνω των ορίων, έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού όρων διαγωνισμού

Αριθμός Απόφασης:

302

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

09/06/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: