Απόφαση Ο.Ε. περί συγκρότησης Επιτροπής διενέργειας- αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημόσιας σύμβασης για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ με εκτιμώμενη αξία 1.000.000,00€ με το Φ.Π.Α.24%

Αριθμός Απόφασης:

301

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

09/06/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: