Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης ανάθεσης προμήθειας ελαστικών των οχημάτων και μηχανημάτων Δ. Λευκάδας με ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων, με εκτιμώμενη αξία 68.894,40€ με Φ.Π.Α.24%, έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού όρων διαγωνισμού.

Αριθμός Απόφασης:

157

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

05/04/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: