Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης ανάθεσης του υποέργου 5 «ΓΗΠΕΔΟ ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ-ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ» της Πράξης ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ με ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων, με εκτιμώμενη αξία 258.650,00€ χωρίς Φ.Π.Α. (προϋπολογισμός συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 320.726,00 € με το Φ.Π.Α.24% :62.076,00€), έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού όρων διαγωνισμού»

Αριθμός Απόφασης:

332

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

05/09/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: