Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης ανάθεσης του υποέργου 4 «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΝΥΔΡΙΟΥ «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΕΡΙΩΤΗΣ»» της Πράξης ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ με ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων, με εκτιμώμενη αξία 249.000,00€ χωρίς Φ.Π.Α. (προϋπολογισμός συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 308.760,00 € με το Φ.Π.Α.24% :59.760,00€), έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού όρων διαγωνισμού»

Αριθμός Απόφασης:

333

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

05/09/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: