Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης απευθείας ανάθεσης προμήθειας και τοποθέτησης μετασχηματιστή μέσης τάσης ξηρού τύπου 400KV για ΒΙΟ-ΚΑ Λευκάδας λόγω κατεπείγουσας ανάγκης.

Αριθμός Απόφασης:

288

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

28/07/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: