Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης διενέργειας ανοιχτού διαγωνισμού άνω των ορίων για προμήθεια οικοδομικών υλικών και ασφάλτου Δήμου Λευκάδας συνολικού προϋπολογισμού 149.925,60 € με Φ.Π.Α. 24%, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού όρων διακήρυξης.

Αριθμός Απόφασης:

143

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

20/04/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: