Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού για τη ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ , με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού όρων του διαγωνισμού.

Αριθμός Απόφασης:

608

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

12/10/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: