Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την προμήθεια πάγιου εξοπλισμού πληροφορικής για τις ανάγκες του Δήμου Λευκάδας, συνολικού προϋπολογισμού 59.625,40 €. με ΦΠΑ 24%.

Αριθμός Απόφασης:

128

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

04/04/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: