Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την προμήθεια υλικού εξοπλισμού πληροφορικής για την αναβάθμιση των ΚΕΠ Δήμου Λευκάδας στο πλαίσιο του έργου: «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ» σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, συνολικού προϋπολογισμού 60.140,00 €. με Φ.Π.Α. 24%.

Αριθμός Απόφασης:

127

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

04/04/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: