Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης παροχής υπηρεσίας «ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΒΙΟΑΠΟΔΟΜΗΣΙΜΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» με ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων, με εκτιμώμενη αξία 149.998,46€ με Φ.Π.Α.24%, έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού όρων διαγωνισμού

Αριθμός Απόφασης:

52

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

08/02/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: