Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης πρακτικών –ελέγχου δικαιολογητικών και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών της επιτροπής διενέργειας /αξιολόγησης προσφορών ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 16m3 ΜΕ ΓΕΡΑΝΟ» προϋπολογισμού 217.000,00€ με το Φ.Π.Α.24% με κριτήριο της πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέση ποιότητας – τιμής, και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου

Αριθμός Απόφασης:

159

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

05/04/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: