Απόφαση Ο.Ε. σχετικά με τροποποίηση-συμπλήρωση της αρ. 60/2022 απόφασης της Ο.Ε. που αφορά στην έγκριση σύναψης σύμβασης με τρίτους για την παροχή υπηρεσίας καθαριότητας (εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων και ανακύκλωσης, καθαρισμός δρόμων & κοινοχρήστων χώρων & κλαδέματα δέντρων) Δ.Ε. Καλάμου.

Αριθμός Απόφασης:

160

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

05/04/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: