Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης πρακτικών – ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης- της επιτροπής διενέργειας / αξιολόγησης προσφορών ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές για την παροχή υπηρεσίας «ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΒΙΟΑΠΟΔΟΜΗΣΙΜΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ», με εκτιμώμενη αξία 149.998,46€ με Φ.Π.Α.24%, και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής και κατακύρωσης αποτελέσματος.

Αριθμός Απόφασης:

257

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

04/07/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: