Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΤΩΧΩΡΙΟΥ & ΛΟΙΠΩΝ ΟΔΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ», με προϋπολογισμό 330.000,00 € με Φ.Π.Α. και Α/Α συστήματος 198458.

Αριθμός Απόφασης:

258

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

04/07/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: