Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης πρακτικών- έλεγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης- της Επιτροπής Διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την «ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΑΚΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΕΤΟΥΣ 2022» με εκτιμώμενη αξία 169.508,89€ με το Φ.Π.Α.24%

Αριθμός Απόφασης:

344

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

27/06/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: