Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης πρακτικών Επιτροπής Διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω τω ορίων για την ανάδειξη αναδόχου παροχής της υπηρεσίας «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΤΟΥ ΑΒΛΕΜΟΝΑ», στο πλαίσιο του Υποέργου 3 της πράξης «ΗΠΙΕΣ, ΦΙΛΙΚΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΤΟΥ ΑΒΛΕΜΟΝΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5067652, με εκτιμώμενη αξία 141.174,00€, με το Φ.Π.Α.24%

Αριθμός Απόφασης:

346

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

27/06/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: