Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης πρακτικών – ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγησης τεχνικών και οικονομικών προσφορών- της επιτροπής διενέργειας /αξιολόγησης προσφορών ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ για δύο έτη προϋπολογισμού 1.210.639,652 ευρώ με το Φ.Π.Α.24% της με αριθμ. 6161/28-03-2023/ΑΔΑΜ:23PROC012411173 διακήρυξης

Αριθμός Απόφασης:

268

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

10/07/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: