Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης πρακτικών Επιτροπής Διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ συνολικού προϋπολογισμού 68.894,40€ με Φ.Π.Α.24%.

Αριθμός Απόφασης:

245

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

19/05/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: