Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης πρακτικών Επιτροπής Διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΒΙΟΠΟΔΟΜΗΣΙΜΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ συνολικού προϋπολογισμού 149.998,46€ με το Φ.Π.Α.24%.

Αριθμός Απόφασης:

246

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

19/05/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: