Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης πρακτικών Επιτροπής διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την παροχή υπηρεσίας: ΚΟΠΗ ΧΟΡΤΩΝ ΣΤΑ ΟΔΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ με εκτιμώμενη δαπάνη 59.996,16€ με το Φ.Π.Α. 24%.

Αριθμός Απόφασης:

476

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

09/09/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: