Απόφαση Ο.Ε. περί συγκρότησης επιτροπής παραλαβής εργασιών Κτηματολογίου Δήμου Λευκάδας.

Αριθμός Απόφασης:

475

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

09/09/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: