Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης πρακτικών της Επιτροπής διενέργειας - αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημόσιας σύμβασης για την «Προμήθεια ηλεκτρικών ποδηλάτων και λοιπών συστημάτων κοινόχρηστων ποδηλάτων στο Δήμο Λευκάδας» συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 309.893,36 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%).

Αριθμός Απόφασης:

378

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

24/10/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: