Απόφαση Ο.Ε. περί τροποποίηση της με αριθμ. 178/2023/ΑΔΑ:Ψ78ΟΩΛΙ-Θ0Ξ απόφασης Ο.Ε. - αντικατάστασης τακτικού μέλους της Επιτροπής διενέργειας - αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημόσιας σύμβασης για το Υποέργο 1 «ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ, ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΎ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ της Πράξης «Ψηφιοποίηση, ανάδειξη και αξιοποίηση πολιτιστικού αποθέματος του Μουσείου Άγγελος Σικελιανός Δήμου Λευκάδας» με Κωδ. ΟΠΣ 5093555, συνολικού προϋπολογισμού 430.376,08€ με ΦΠΑ 24%.

Αριθμός Απόφασης:

379

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

24/10/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: