Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης πρακτικού (ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού/ αξιολόγησης προσφορών για τον ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό για την «Προμήθεια οικοδομικών υλικών και ασφάλτου Δήμου Λευκάδας» με συνολική εκτιμώμενη δαπάνη 119.926,08 € με το Φ.Π.Α.24%, και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Αριθμός Απόφασης:

421

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

28/11/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: