Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης πρακτικού επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής για παράταση του συμβατικού του χρόνου παράδοσης ανοικτού ανατρεπόμενου φορτηγού με γερανό και αρπάγη.

Αριθμός Απόφασης:

689

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

25/11/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: