Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης Πρακτικού Επιτροπής παραλαβής του αντικειμένου της με αριθμ.30786/12-10-2021/ΑΔΑΜ:21SYMV009354222 τροποποιημένης σύμβασης για παροχή υπηρεσίας μεταφορές ογκωδών αντικειμένων και διάθεση βιοαποδομήσιμων υλικών.

Αριθμός Απόφασης:

58

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

15/02/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: